1. 6. 2016

Kolik zaplatíte u notáře - můžete ušetřit

     Odměna notáře se řídí notářským sazebníkem, pokud jde o notářské úkony. V ostatních případech se podpůrně používá advokátní tarif a odměna notáře může být smluvní - dohodou s klientem. V tomto článku najdete tipy, jak ušetřit nemalé finanční prostředky a to nejen na odměně notáři, ale také na daních a správních poplatcích a také jak předcházet finančním ztrátám.

Služba zdarma


Ne každý se orientuje v právních pojmech a daňových předpisech. Pokud Vás zajímá, jak nejlépe vyřešit Váš konkrétní problém, pak prosím použijte následující volbu POLOŽIT DOTAZ,  kde krátce popište Vaši situaci. Získáte zdarma a nezávazně e-mailem návrh řešení včetně kalkulace nákladů - co Vás to bude stát u notáře a kolik zaplatíte státu. Je-li více variant řešení, pak je můžete porovnat.
Předejděte problémům a finančním ztrátám, do kterých se lidé velmi často dostávají jenom proto, že neměli včas potřebnou informaci !


 POLOŽIT DOTAZ

    
V následujících řádcích si můžete vyhledat, jak se počítá odměna notáře pro některé nejčastější životní situace.  Problematika právnických osob je popsána jinde - například založení společnosti s ručením omezeným s výraznou úsporou nákladů s pomocí notáře je popsáno v článku Založení s.r.o. za 100 EUR  Odměna notáře jako soudního komisaře v dědickém řízení je rovněž téma jiného článku.

Nejen podnikatelům může notář ušetřit spoustu peněz. Pokud si troufáte najít kupce Vaší nemovitosti (inzerce na www.sreality.cz Vás bude stát pár korun) a nebo naopak najdete prodávajícího, který neuzavřel nevýhodnou smlouvu s realitní kanceláří, pak můžete ušetřit běžných 4 až 5 % provize realitní kanceláře a zajistit si pomocí notáře kompletní právní servis počínaje kupní smlouvou nebo smlouvou o budoucí smlouvě kupní, přes bezpečné zaplacení kupní ceny složením do notářské úschovy až po vyřízení vkladu práva na katastru nemovitostí a pomoc s formalitami daňových povinností. Jak dále zjistíte, bude Vás to stát jen několik tisíc Kč.

Notář Vám může ušetřit finanční prostředky i tím, že Vás ochrání před možnými ztrátami. Taková rizika nastávají při půjčování peněz, pronájmu nemovitostí i v jiných situacích, kdy je účelné se chránit notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu exekucí. Ušetříte si dlouhé a finančně náročné tahanice u soudu - notářský zápis je přímo exekučním titulem, který stačí předat exekutorovi. Dalším způsobem ochrany je zástavní smlouva.

Velký význam k ochraně majetku mají i manželské smlouvy. 

Pokud se chtějí vzít snoubenci z nichž jeden má problémy s dluhy, bylo by vhodné si sjednat režim oddělených jmění. Totéž doporučujeme i manželům, pokud jeden z nich podniká nebo jde do nějakých rizik. Manželskou smlouvou o zúžení SJM lze též zabránit nechtěnému dědění dětí z předchozích manželství.

Nepodceňujte potřebu odborníka - právníka při jakémkoliv písemném právním jednání. Jeden příklad za všechny: Paní Eva je vdova od svých 41 let. Před sedmi lety se seznámila s přítelem, který po dvou letech vážně onemocněl. Čtyři roky se o něj starala. Svůj byt v Praze paní Eva prodala, investovala své peníze do zvelebení domu přítele a její přítel jí zřídil ve svém domě věcné břemeno bydlení na dožití. Smlouvu o zřízení věcného břemene sepsali spolu a s návrhem na vklad podali příslušnému katastrálnímu úřadu. Ten na list vlastnictví zapsal : "věcné břemeno užívání doživotní bezplatné dle článku II. smlouvy". V roce 2014 přítel zemřel, dědicové zpočátku věcné břemeno akceptovali. Nyní se předžalobní výzvou dožadují vyplacení 750.000 Kč dlužného nájemného a tvrdí, že zřízením věcného břemene bydlení a užívání nemovitosti nebylo zřízeno právo bezplatného doživotního užívání jako věcně osobnostní právo váznoucí na nemovitosti. Odkazují se na článek II. smlouvy. Tento zní takto:

                              II. Věcné břemeno a právo užívání
Vlastník tímto zřizuje oprávněné věcné břemeno doživotního bydlení v domě specifikovaném v článku I. této smlouvy a to v dále uvedeném rozsahu. Oprávněná je oprávněna doživotně výlučně užívat dům specifikovaný v článku I. této smlouvy a dále je oprávněna společně s vlastníkem užívat zahradu specifikovanou v článku I. této smlouvy. Oprávněná právo odpovídající věcnému břemeni přijímá a vlastník je povinen tato práva trpět.Chybějící slůvko "bezplatně" způsobilo tedy paní Evě nemalé potíže. Notář by takovou chybu neudělal. Pokud by se tak stalo, tak odpovědnost za škodu při sepisování veřejných listin (notářských zápisů) má stát.


Notářský sazebník vychází z tarifní hodnoty


Abychom Vám poskytli alespoň základní informaci, jak se odměna notáře počítá, přiblížíme Vám ty nejběžnější případy, kdy notář sepíše notářský zápis a v souladu s notářským sazebníkem účtuje svoji odměnu z tarifní hodnoty. Tarifní hodnotou může být kupní cena, hodnota daru, peníze v notářské úschově, výše dluhu, majetek manželů o němž se sepisuje manželská smlouva atp. Při stanovení tarifní hodnoty panuje určitá volnost - nevyžaduje se znalecký posudek a pokud cena není uvedena přímo v notářském zápisu, pak stačí souhlasné prohlášení o ceně. Notář samozřejmě nebude akceptovat zcela nereálné ocenění účastníky, nicméně dá se očekávat určitá vstřícnost. Je to totiž jediný legální způsob podbízení se klientovi v konkurenčním boji mezi notáři, neboť jinak jsou notáři striktně vázáni notářským sazebníkem. O tarifní hodnotě samozřejmě nelze licitovat v případě protokolu o notářské úschově peněz.

Notář je v naprosté většině případů plátcem DPH a proto ke své odměně musí účtovat i DPH.

Kalkulace výpočtu odměny notáře:


položka A
 
(1)
z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty............................................................ 2,0 %,
z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty.................................. 1,2 %,
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty............................... 0,6 %,
z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty............................... 0,3 %,
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty............................. 0,2 %,
z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty............................. 0,1 %,
z přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty........................... 0,05 %,
nejméně 1 000 Kč,
v případě notářského zápisu, který je podkladem pro zápis do veřejného seznamu, nejméně 2 000 Kč,  v případě notářského zápisu, který je podkladem pro zápis do veřejného rejstříku, nejméně 4 000 Kč. 
 
(2)
Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady 3 000 Kč, a jde-li o notářský zápis, který je podkladem pro zápis do veřejného rejstříku, nejméně 4 000 Kč;
 

Darovací smlouva

 
Za sepsání notářského zápisu o darovací smlouvě jedna polovina z částky vypočtené podle věty první a druhé (položka A) a vždy nejméně 1 000 Kč.
 
Příklad:  hodnota daru  / odměna notáře
 •    500.000 Kč  /  3.400 Kč 
 • 1.000.000 Kč  /  4.900 Kč
 • 1.500.000 Kč  /  5.650 Kč
 • 2.000.000 Kč  /  6.400 Kč
 • 2.500.000 Kč  /  7.150 Kč 
K určení tarifní hodnoty se nevyžaduje znalecký posudek. U darovací smlouvy stačí souhlasné prohlášení dárce a obdarovaného o hodnotě daru.

Ve snaze nabídnout klientovi co možná nejnižší cenu, někteří notáři zneužívají ustanovení věty druhé položky A : "Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady 3 000 Kč." Darovací smlouvu na nemovitost v hodnotě několika milionů korun pak sepíše notář za 3.000 Kč + DPH. Za to ale může notář obdržet postih od Notářské komory ČR, neboť účtování notářů je pravidelně kontrolováno komisí dohledu notářské komory. Jiná situace je u advokátů, kde panuje smluvní volnost a kde se hraje na samostatné účtování jednotlivých úkonů a to včetně přípravy a seznámení se s podklady. Pak Vás může darovací smlouva přijít klidně i na 20 tis. Kč. Je proto dobré být obezřetný a na ceně se dohodnout předem.

 

Manželská smlouva

 
Za sepsání notářského zápisu o smlouvě o manželském majetkovém režimu anebo o dohodě o změně smluveného manželského majetkového režimu nebo založeného rozhodnutím soudu jedna polovina z částky vypočtené podle věty první a druhé (položka A) a vždy nejméně 1 000 Kč.
 
 Příklad:  majetek  / odměna notáře
 •    500.000 Kč  /  3.400 Kč 
 • 1.000.000 Kč  /  4.900 Kč
 • 1.500.000 Kč  /  5.650 Kč
 • 2.000.000 Kč  /  6.400 Kč
 • 2.500.000 Kč  /  7.150 Kč
Ke stanovení tarifní hodnoty (majetku manželů, o němž se spisuje manželská smlouva) není nutný znalecký posudek - stačí souhlasné prohlášení manželů.

Pokud si manželé sjednávají manželský majetkový režim v obecné rovině - například do budoucna, pak tarifní hodnotu nelze určit a odměna notáře činí 3.000 Kč.

Manželská smlouva musí mít ze zákona formu notářského zápisu. Častou chybou snoubenců a manželů je, že napřed zajdou za advokátem k sepsání smlouvy a potom jdou k notáři, aby tuto smlouvu notář přepsal do formy notářského zápisu. Platí tak zbytečně dvakrát. V odměně notáře za sepsání notářského zápisu je již zahrnuta i příprava smlouvy a poskytnutí konzultace klientovi. Pokud se obrátíte nejprve na advokáta, tak vybírejte advokáty se zaměřením na manželské právo, kteří s notáři přímo spolupracují.

Kupní smlouva

 
Za sepsání notářského zápisu o kupní smlouvě dvě třetiny z částky vypočtené podle věty první a druhé (položka A) a vždy nejméně 1 000 Kč.
 
Příklad:  kupní cena  / odměna notáře

 •    500.000 Kč  /  4.533 Kč 
 • 1.000.000 Kč  /  6.533 Kč
 • 1.500.000 Kč  /  7.533 Kč
 • 2.000.000 Kč  /  8.533 Kč
 • 2.500.000 Kč  /  9.533 Kč
 

Notářská úschova

 
Položka C
 
(1)
Za přijetí peněz nebo cenného papíru do notářské úschovy

z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty ..............................................................1,2 %,
z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty ....................................0,6 %,
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty .................................0,4 %,
z přebývající částky až do 10 000 000 Kč tarifní hodnoty ...............................0,2 %,
z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty ...............................0,1 %,
nejméně 1000 Kč.

Částka nad 30 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

(2)
Nelze-li určit tarifní hodnotu za přijetí cenného papíru do úschovy, nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady 1.500 Kč.
Přijímá-li notář do notářské úschovy peníze v souvislosti s notářským zápisem o právním jednání, který sepsal, jednu desetinu z odměny vypočtené podle vět první a druhé.
 
Příklad:  kupní cena  / odměna za úschovu / odměna za úschovu při souběhu s kupní smlouvou
 •    500.000 Kč  /  3.600 Kč  /  360 Kč
 • 1.000.000 Kč  /  5.600 Kč  /  560 Kč 
 • 1.500.000 Kč  /  6.600 Kč  /  660 Kč
 • 2.000.000 Kč  /  7.600 Kč  /  760 Kč
 • 2.500.000 Kč  /  8.600 Kč  /  860 Kč

Z příkladu je zřejmé, že pokud řešíte u notáře notářskou úschovu spolu s kupní smlouvou, šetříte velmi významné finanční prostředky.

Poznámka: Někteří notáři při souběhu kupní smlouvy a notářské úschovy postupují tak, že vypočtou 1/10 odměny za notářskou úschovu a dle položky C věty prvé účtují 1.000 Kč,  neboť se zde praví "nejméně 1.000 Kč".  Patrně oba výklady jsou možné. I kdyby notář účtoval 1.000 Kč, pořád jde o značnou úsporu.

Zástavní smlouva

 
Za sepsání notářského zápisu o zástavní smlouvě dvě třetiny z částky vypočtené podle věty první a druhé (položka A) a vždy nejméně 1 000 Kč.
 
Příklad:  hodnota zástavy  / odměna notáře

 •    500.000 Kč  /  4.533 Kč 
 • 1.000.000 Kč  /  6.533 Kč
 • 1.500.000 Kč  /  7.533 Kč
 • 2.000.000 Kč  /  8.533 Kč
 • 2.500.000 Kč  /  9.533 Kč

 

Dohoda nebo uznání závazku se zvolením k vykonatelnosti (exekuci)

 
Za sepsání notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu nebo o právním jednání o uznání peněžitého dluhu se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu dvě třetiny z částky vypočtené podle věty první a druhé (položka A) a vždy nejméně 2 000 Kč.
 
Příklad:  výše dluhu  / odměna notáře

 •    500.000 Kč  /  4.533 Kč 
 • 1.000.000 Kč  /  6.533 Kč
 • 1.500.000 Kč  /  7.533 Kč
 • 2.000.000 Kč  /  8.533 Kč
 • 2.500.000 Kč  /  9.533 Kč

 

Odměna notáře určená pevnou sazbou

 
Položka D
1. Za sepsání notářského zápisu o závěti, dovětku, povolání správce pozůstalosti nebo o prohlášení o vydědění  1.500 Kč.
2. Za sepsání notářského zápisu o prohlášení toho, kdo je v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat, o tom, kým mají být spravovány jeho záležitosti nebo o tom, kdo se má stát jeho opatrovníkem 500 Kč.
3. Za sepsání notářského zápisu o prohlášení toho, kdo je v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat, o tom, jakým způsobem mají být spravovány jeho záležitosti 1.500 Kč.
4. Za sepsání notářského zápisu o odvolání právních jednání uvedených v bodu 1 až 3  500 Kč.
5. Za vydání notářského zápisu o závěti nebo o dovětku  500 Kč.
6. Za sepsání notářského zápisu o plné moci, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu  1.000 Kč.
 
Položka E
1. Za sepsání pokračování v notářském zápisu notářem, který notářský zápis sepsal 300 Kč.
2. Za sepsání pokračování v notářském zápisu jiným notářem 1.000 Kč.
3. Za sepsání dodatku k protokolu o schválení obsahu protokolu o notářské úschově jiným notářem než tím, který přijímá peníze nebo cenný papír do notářské úschovy 1.000 Kč.
  
Položka F
Za osvědčení o předložení listiny 600 Kč.

Položka G
Za sepsání notářského zápisu o osvědčení, že je někdo naživu 600 Kč.

Položka H
 
1. Za ověření shody opisu nebo kopie (dále jen „opis“) s listinou, za každou i jen započatou stranu listiny, jejíž opis se ověřuje 30 Kč 
2. Za ověření pravosti podpisu jedné osoby na téže listině   30 Kč.

Položka I
1. Za přijetí závěti nebo jiné listiny do úschovy, s výjimkou cenného papíru 800 Kč.
2. Jde-li o přijetí cenného papíru do úschovy, použije se položka C.

Položka J
1. Za vydání výpisu z notářského zápisu, za každou započatou stranu vydaného textu tohoto výpisu 200 Kč; obsahuje-li tento výpis z notářského zápisu opisy příloh notářského zápisu, za každou stranu přílohy 30 Kč.
2. Za vydání dalšího stejnopisu notářského zápisu, za každou započatou stranu vydaného textu notářského zápisu 100 Kč.
3. Obsahuje-li stejnopis notářského zápisu podle bodu 2 opisy příloh notářského zápisu, za každou stranu přílohy 30 Kč.

Položka K
 
1. Za vydání opisu notářského zápisu, za každou započatou stranu textu notářského zápisu 30 Kč.
2. Za ověření opisu notářského zápisu a jeho vydání za každou započatou stranu textu notářského zápisu 50 Kč.
 
Položka L
Za vydání opisu protestní listiny, nebo výpisu z protestní listiny nebo za vydání opisu, nebo výpisu z knihy protestů, za každou započatou stranu textu 100 Kč.

Položka M
 
1. Za zápis do Rejstříku zástav 200 Kč.
2. Za zápis do Rejstříku zástav a za úhrn úkonů potřebných k zápisu, není-li zápis prováděn notářem na podkladě notářského zápisu o právním jednání, který sepsal 1.500 Kč.
3. Za zápis změny zápisu v Rejstříku zástav nebo za provedení výmazu z Rejstříku zástav a úhrn ostatních úkonů potřebných k provedení zápisu změny nebo výmazu  500 Kč.
4. Za vydání opisu nebo výpisu z Rejstříku zástav nebo potvrzení 200 Kč.

Položka N
1. Za zápis smlouvy do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, je-li zápis ujednán ve smlouvě o manželském majetkovém režimu 200 Kč.
2. Za zápis smlouvy do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, je-li prováděn na žádost manželů  1000 Kč.
3. Za vydání opisu smlouvy nebo rozhodnutí soudu ze Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, anebo za vydání potvrzení 300 Kč.

Položka O
 
1. Za zápis do Evidence právních jednání pro případ smrti nebo za provedení změny zápisu 100 Kč.
2. Za vydání opisu nebo potvrzení z Evidence právních jednání pro případ smrti 150 Kč.
 
Položka P
 
Za zápis do Seznamu prohlášení o určení opatrovníka nebo za provedení změny zápisu 100 Kč.
 
 
 
 
 
 
 
 

53 komentářů:

 1. Byl jsem pozván k soudní komisařce, která byla pověřena okresním soudem k projednání dědictví po zesnulém bratrovi. Bratr byl svobodný, bezdětný, rodiče již také zemřeli, takže jediným dědicem jsem já. Bratr neměl žádný nemovitý ani movitý majetek a na jeho účtu zbylo pouze cca 3000,- Kč a důchod, který přišel až po jeho úmrtí ve výši 12000,-Kč, který budu muset vrátit. Paní notářka požaduje odměnu 1755,- Kč za provedené úkony směřující k projednání dědictví. Prosím o sdělení zda její požadavek na výše uvedenou částku je správný.

  OdpovědětVymazat
 2. Pokud souhrn aktiv pozůstalosti je menší než obvyklé náklady pohřbu, pak je zpravidla dědické řízení notářem zastaveno a majetek nepatrné hodnoty je vydán vypraviteli pohřbu. Odměnu notáři v takovém případě hradí stát.

  OdpovědětVymazat
 3. Dobrý den,chci se prosím zeptat,zda je nutné při podpisu darovací smlouvy z otce na syna a Návrhu na vklad do katastru mít tyto dokumenty úředně nebo notářsky ověřené,což je problematické z důvodu nepohyblivosti dárce.Díky

  OdpovědětVymazat
 4. Na darovací smlouvě musí být podpisy úředně ověřeny. Můžete se obrátit na místně příslušnou matriku. Matrikářky docházejí k ověření podpisu k nepohyblivým pacientům, přičemž se účtuje pouze 30 Kč za podpis.

  OdpovědětVymazat
 5. Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat jaká by byla odměna notáře za sepsání manželské smlouvy (zúžení SJM) v případě, že by se jednalo o raritní movitou věc, u které nelze zjistit cenu obvyklou, na trhu se neobjevuje a odhadce neexistuje? Postupovali by v této věci různí notáři stejně? Děkuji Jana

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nelze-li tarifní hodnotu určit, pak odměna notáře za sepis notářského zápisu činí 3.000 Kč + DPH. Tak to upravuje vyhláška.

   Vymazat
 6. Dobrý den,
  mám dotaz, manžel měl byt ještě před manželstvím, ted by chtěl polovinu bytu napsat i na mě aby byt spadal to SJM jak postupovat a kolik za to zaplatíme. Děkuji moc Jana

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. U notáře sepíšete manželskou smlouvu o rozšíření SJM o Vámi zmíněný byt, který je nyní ve výlučném vlastnictví manžela. Poté smlouvu předložíte s návrhem na vklad na katastr nemovitostí. Pokud by šlo o družstevní podíl, předložili byste smlouvu družstvu. Odměna notáře se počítá z tarifní hodnoty - obvyklé ceny manželova bytu. Znalecký posudek není nutný. V tomto článku najdete několik příkladů vypočtené odměny notáře. S návrhem na vklad do katastru nemovitostí je spojen kolek 1.000 Kč.

   Vymazat
 7. Dobrý den. Kupuji pozemek za 312000kč. Jaká bude odměna notáři pokuk využiji pouze úschovu kupní ceny a jaká bude odměna pokud si nechám notářem zároveň sepsat kupní smlouvu? Děkuji Lukáš.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Z tarifní hodnoty 312.000 Kč bude odměna notáře za přijetí peněz do notářské úschovy 2.472 Kč. Sepsání kupní smlouvy notářským zápisem by stálo 3.029 Kč a k tomu úschova po slevě 247 Kč, použije se ovšem ustanovení "nejméně 1.000 Kč". Ceny jsou uvedeny bez DPH.

   Vymazat
 8. Dobrý den,

  obracím se na Vás s dotazem ohledně ověření podpisu na plné moci.

  S kamarádem se chystáme půjčeným autem do Finska. Ve Finsku a v Lotyšsku požadují kromě běžných dokladů k vozidlu také potvrzení majitele o užívání vozidla v zahraničí (v angličtině a v lotyštině).

  Chtěla bych se Vás zeptat jestli stačí plná moc na formátu A4, v první polovině psaná česky a v druhé polovině psaná anglicky (lotyšsky) a musí být tyto překlady přeloženy odborníkem - překladatelem, i když se jedná o stejné údaje? Pokud jsem se správně dočetla, tak na plné moci se ověřuje podpis, nikoliv obsah.
  Děkuji, Gabriela

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ověřuje se sice jen podpis, ale notáři musí být znám obsah listiny. Pokud je tedy notář dostatečně vybaven znalostí jazyka použitého na listině, není úřední překlad nutný.

   Vymazat
 9. Dobrý den, budu zakládat s.r.o. a pokud dobře vím, tak potřebuji notářsky ověřit společenskou smlouvu, Kolik mě to bude stát ? Když zakládáme společnost ve dvou, platí oba polovinu částky, nebo každý ze společníků celou částku? Liší se ceníky různých notářů? Předem děkuji za odpovědi, Kamil.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ve třetím odstavci tohoto článku je odkaz na založení s.r.o., kde jsou náklady podrobně rozepsány. Ceny jsou u všech notářů stejné a odměna notáře se účtuje za úkon - za sepis listiny o zakladatelském právním jednání společníků bude účtováno stejně ať jde o dva společníky nebo např. deset společníků.

   Vymazat
 10. Dobrý večer kolik zaplatím pokud dojdu k notáři a matka by darovala svoji polovinu baráku na dceru děkuji Petra.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bude potřeba sepsat darovací smlouvu. Notáři sdělíte, jakou asi má hodnotu převáděná polovina domu. Z této tarifní hodnoty pak notář vypočítá odměnu podle vyhlášky. U všech notářů tedy budete platit stejně. Dále je potřeba připravit návrh na vklad do katastru nemovitostí. Za to si notáři účtují cenu smluvní, většinou cca 500 Kč. Na katastr se předkládá spolu s návrhem na vklad darovací smlouva a kolek 1.000 Kč.

   Vymazat
 11. Dobrý den,
  momentálně se chystám k podpisu kupní smlouvy u notáře, součástí zároveň bude i vklad na katastr, úschova hotovosti (650 000,-) a zároveň zaplacení 4% daně z prodeje nemovitosti. Můžete mi prosím zhruba vypočítat, kolik zaplatím? Děkuji, I.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vyhláška stanoví z tarifní hodnoty 650.000 Kč odměnu notáři 5.133 Kč + DPH za sepis kupní smlouvy, u úschovy existuje dvojí výklad - buď 420 Kč + DPH nebo 1.000 Kč + DPH. Vyřízení na katastru je cenou smluvní, může být 0 až cca 1000 Kč. Kolek na katastr je 1.000 Kč. Daň z nabytí nemovitých věcí 4% z částky 650.000 Kč je 26.000 Kč.

   Vymazat
  2. Ještě doplnění. Daň z nabytí nemovitých věcí se odvádí zálohově a mohla by být doměřena finančním úřadem podle znaleckého posudku nebo podle přílohy daňového přiznání k určení směrné hodnoty. U znaleckého posudku Vás bude stát jeho pořízení cca 2 - 5 tis. Kč.

   Vymazat
 12. Dobry den...chceme sepsat s manzelem a jeho rodici smlouvu o prepsani baraku za jistych podminek..jaka je cena za notarske overeni,moc dekuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Převod nemovitostí se provádí buď smlouvou darovací nebo smlouvou kupní, případně smlouvou směnnou. Pokud jste natolik zdatní, že si smlouvy sepíšete sami, pak Vám bude stačit ověření podpisů na smlouvě a to stojí pouhých 30 Kč + DPH za jeden podpis. Ověření podpisu ovšem neznamená, že Vám Vaši smlouvu bude notář kontrolovat. Notáři píší smlouvy notářským zápisem a výše jejich odměny je uvedena včetně příkladů v tomto článku shora.

   Vymazat
 13. Dobrý den, prosím, kolik zaplatíme s manželem - oba - za sepsání závěti u notáře? Bydlíme v nájmu, nemáme žádný majetek, ale manžel má spořivou a úrazovou pojistku, kde je uveden jako pojistný vnouček, dcerka, já a samozřejmě manžel. Tam je naše úspora na "kdyby něco" ve spořivé pojistce, a oba máme samostatný bankovní účet.
  Nějaké maličkosti rozdáme s manželem svým dětem - 30, 27 a 16 let již za života, ale zajímalo by mě, jak to je s pojistkou a účty - zda přechází do dědického řízení a jak to bude s placením pojistky na vnoučka - 6 let, pokud by manžel zemřel dříve než já, a já mám jen invalidní důchod. Děkuji, Pavlína

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Společná závěť není možná, každý pořizuje závěť sám za sebe. Sepsání závěti notářem stojí 1.500 Kč, povinná registrace závěti do centrální evidence stojí 300 Kč. K celkové částce 1.800 Kč se účtuje DPH 21%.

   Vymazat
 14. Dor den prosím o vysvětlení kdo platí poplatek za finanční úschovu u notáře a kolik ćiní z 5000000,-děkuji Mirek

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Notářská úschova u částky 5 mil. Kč by stála 13.600 Kč. Pokud však notář přijímá peníze do úschovy v souvislosti s kupní smlouvou, kterou sepsal notářským zápisem, stála by úschova jen 1.360 Kč. K uvedeným cenám se účtuje DPH 21%. Není nikde upraveno, kdo má notářskou úschovu uhradit - záleží na domluvě. Většinou platí pravidlo, že hradí ten, kdo úschovu požadoval. Protože notářská úschova chrání jak prodávajícího, tak i kupujícího, bylo by spravedlivé se o tyto náklady podělit.

   Vymazat
 15. Dobrý den. Je možno v rámci předrozvodového majetkového vypořádání převést nemovitost do výlučného vlastnictví jednoho z nich(zúžení SJM)a kolik činí odměna notáře při ceně nemovitosti 2,5mil. Kč? Děkuji B.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, takový postup je možný. Při tarifní hodnotě 2,5 mil. Kč bude činit odměna notáře za sepsání notářského zápisu o zúžení SJM 7.150 Kč + DPH.

   Vymazat
  2. Dobrý den, jak liší se cena notářského zápisu při zúžení SJM v hodnotě 1 mil. Kč. ? Chápu dobře z tabulky výše 4.900 ?

   Děkuji

   Vymazat
  3. Odpověděl jste si správně. Při tarifní hodnotě 1 mil. Kč bude stát notářský zápis o zúžení SJM 4.900 Kč. K tomu DPH.

   Vymazat
 16. Dobrý den, zřejmě jsem zcela nepochopil skladbu ceny, resp. odměny notáře za vyhotovení darovací smlouvy:
  1) v případě darování bytu synovi (nevím, jak se určuje hodnota daru - ocenění bytu - podobné se na realitách prodávají za 2,5-3mil.Kč) vč. návrhu na vklad do KN
  2) v případě finančního daru cca 8mil.Kč (částka je v cizí měně - může být uvedeno ve smlouvě pouze v cizí měně? A jakým kurzem se ke dni podpisu smlouvy přepočítává?)
  Poptaný právník se k ceně smluv zatím nechce moc vyjádřit, prý to bude hodně, nevím, zda si nechce naúčtovat více než je obvyklé a zda se tedy raději neobrátit na notáře. V jakých cenových hladinách bych měl smlouvy očekávat, prosím? Mnohokrát děkuji.

  OdpovědětVymazat
 17. Odměnu notáře určuje vyhláška a vychází se z tarifní hodnoty - obvyklé ceny darované věci. Znalecký posudek není potřeba, ocenění mohou provést i dárce a obdarovaný souhlasným prohlášením. U bytu v hodnotě 2,5 mil. Kč činí odměna notáře za sepis darovací smlouvy ve formě notářského zápisu 7.150 Kč, z částky 3 mil. Kč by to vyšlo 7.900 Kč. Pokud bude dar v EUR, pak by s tím neměl být žádný problém. Pro účely stanovení tarifní hodnoty se použije aktuální kurz ČNB. Při darování částky 8 mil. Kč by odměna notáře za vyhotovení darovací smlouvy ve formě notářského zápisu byla 12.900 Kč. Advokáti mají smluvní volnost a tak Vám některý z nich sepíše smlouvu i levněji, ale namnoze to pořídíte i dráž. Rozdíl je dále v tom, že obsah notářského zápisu obstojí před soudem jako důkaz a nemusí se prokazovat, smlouva sepsaná advokátem není veřejnou listinou a takovou právní sílu nemá (nicméně katastrální úřad ji bude akceptovat, pokud neobsahuje věcné chyby). Poznámka: uvedené ceny jsou bez DPH.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děkuji za vysvětlení. Smlouvu je tedy možné zpochybnit, i když je již zapsán nový vlastník na katastru? Co je na ní možno zpochybnit, pokud prokazatelně podepíší obě strany před svědkem (i např. právník - to se ke smlouvě neuvádí?) U obou smluv je to myšleno kvůli tomu, že nejsou ověřeny podpisy? (Tuto pravomoc právník/advokát nemůže mít nebo mohou ověřovat podpisy i oni?) Ještě jednou moc děkuji.

   Vymazat
 18. Notářský zápis podepisují účastníci smlouvy a notář. Originál notářského zápisu je trvale uložen u notáře, od notáře si odnesete stejnopis notářského zápisu. Smlouvu, kterou Vám připraví advokát, nikdo nearchivuje, na této smlouvě se úředně ověřují podpisy. Pokud je smlouva připojena k návrhu na vklad do katastru nemovitostí, pak bude uložena ve sbírce listin katastrálního úřadu. Vaše vlastnictví zapsané v katastru nemovitostí nikdo napadnout nemůže. Argument větší právní síly notářského zápisu se týkal případného sporu o právní jednání, jehož výsledkem byl zápis do katastru. Často se stává, že rodič daruje majetek jen jednomu z dětí a druhé dítě žaluje neplatnost darovací smlouvy z různých důvodů. Darovací smlouva ve formě notářského zápisu obsahuje doložku o tom, že právní jednání je v souladu s právními předpisy.

  OdpovědětVymazat
 19. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Manželskou smlouvou bohužel nejde ošetřit dluhy již vzniklé. Lze tak upravit manželský majetkový režim jen do budoucna a příslušný notářský zápis Vás vyjde na 3.000 Kč + DPH.

   Vymazat
  2. Dobrý den, prosím Vás touto cestou ještě o odpověď. Jak je to se střídavou péčí o 2 nezletilé děti a placení případných alimentů. Je nějaká šance, že u soudu uspěji se střídavou péčí???
   Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.

   Vymazat
  3. Střídavá péče neznamená, že neplatíte výživné na dítě. To se stanoví podle majetkových poměrů rodičů. S návrhem na střídavou péči uspějete tehdy, pokud přesvědčíte soud, že to bude pro děti to nejlepší.

   Vymazat
 20. Ziji permanentne v cizine. V blizke budoucnosti budu prodavat byt v mem vlastnictvi ale s vecnym bremenem. Nasim umyslem je zrusit bremeno protoze maminka je v domove duchodcu. Mohou se notarske akty, kupni smlouvy a katastrove prepisy uskutecnit beze moji fyzicke pritomnosti?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Právní jednání může za Vás činit jiná osoba na základě plně moci. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen.

   Vymazat
 21. Dobrý večer.
  Aktuálně řešíme darovací smlouvu z matky na dceru. Jedná se o byt v hodnotě cca 750 000. Je třeba sepisovat darovací smlouvu přes notáře nebo ji lze sepsat svépomoci (nechat pouze oveřit podpisy)? Jak se poté řeší zápis do katastru? Jaká by byla odměna notáři v případě v případě využití jeho služeb? Ďekuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. U tarifní hodnoty 750.000 Kč by vyšla odměna notáře za sepsání darovací smlouvy notářským zápisem na 4.150 Kč + DPH. Notář Vám vyhotoví i návrh na vklad do katastru nemovitostí, případně i vše na katastru vyřídí. Zákon nepředepisuje pro darovací smlouvu formu notářského zápisu. Pokud máte příslušné znalosti, můžete sepsat darovací smlouvu sami a rovněž tak i vyhotovit návrh na vklad práva do katastru nemovitostí. Smlouvu s úředně ověřenými podpisy, návrhem na vklad a kolkem 1.000 Kč předáte prostřednictvím podatelny příslušného katastrálního úřadu.

   Vymazat
 22. Dobrý den,za jakých podmínek je možné prodat dům s věcným břemenem v hodnotě 3mil kč? Děkuji Jaroslav

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Buď bude kupující akceptovat fakt, že dům kupuje i s věcným břemenem a nebo bude třeba se domluvit s oprávněným z věcného břemene na podmínkách výmazu.

   Vymazat
 23. Byl mi nabídnut byt v Praze v hodnotě cca 2500000kč,kde bydlím 25 let s majitelkou.Rád bych se optal,zda je výhodnější byt příjmout jako dar,či ho nechat odkázat v závěti.Kolik by mne stály poplatky? Děkuji Jaroslav

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud s majitelkou vedete společnou domácnost a splňujete tedy podmínky osvobození od daně z příjmu, pak je finančně výhodnější nemovitost získat darem než ji zdědit.

   Vymazat
 24. Dobrý den, chystáme se k prodeji bytu, kupce máme. Realitní společnost jsme neoslovili. Kolik by stálo sepsání kupní smlouvy u notáře, její podpis, vklad na katastr a úschova hotovosti (4100000)? Pravděpodobně ještě i sepsání smlouvy o smlouvě budoucí, nebo nějaké předkupní smlouvy. Děkuji, I.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Za sepsání kupní smlouvy notářským zápisem a přijetí peněz do notářské úschovy byste zaplatili notáři podle vyhlášky za oba notářské úkony dohromady 13.180 Kč (cena bez DPH). Vklad na katastr by se řešil cenou dohodou cca do 500 Kč + kolek 1.000 Kč. Sepsání smlouvy o smlouvě budoucí většinou není nutné, pokud ano, je to rovněž na dohodě s notářem.

   Vymazat
 25. Dobrý den,mám 2 dcery,s jednou je vše v pořádku-má 1 dítě/můj vnuk/,druhá se mnou již 10 let vůbec nijak nekomunikuje,nezajímá se o mě,prostě nic/nijak nejeví zájem/ a proto bych ji chtěla vydědit-tato má 2 dcery/vnučky, osobně se ani neznáme/.Vlastním byt asi 1000000,-/je předmětem dědictví.Chtěla bych,jestli je to možné,aby dědily 2 vnučky stejným větším dílem,1 vnuk,a 1 dcera.Prosím o radu jak to rozdělit.Děkuji

  OdpovědětVymazat
 26. Můžete (nejlépe u notáře) sepsat závěť, ve které vydědíte dceru a povoláte za své dědice druhou dceru a vnoučata, přičemž každému z dědiců stanovíte podíl na pozůstalosti dle svého uvážení. Pokud by se sepsalo jen prohlášení o vydědění, pak by ze zákona dědila druhá z dcer. Přesto i v takovém případě by bylo vhodné sepsat závěť ve prospěch druhé dcery a to pro případ, kdyby se vyděděná dcera obrátila na soud a pokusila se prokázat, že důvody vydědění nebyly dány.

  OdpovědětVymazat
 27. Dobry den.chceme žádat s manželkou o SJM . Nemame nic cenného ani jsme nic nedostali nezdedily.mame pouze auto.vpodstate nic nemame. Ani predmanzelskou smlouvu jsme neresili. Jde oto ze mam praci do vecera a vse co jde vyrizovat neco treba úvěr na televizi,hypoteku ci tak neco musim byt u toho.mame oba normalni prijmy ale je to hodne omezeno casem.jak mame postupovat pripadne kolik nas to muze stat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nemusíte být všude osobně, manželka může věci vyřizovat i za Vás na základě plné moci. Ověření podpisu na plné moci stojí 30 Kč, plná moc ve formě notářského zápisu stojí 1.000 Kč (ceny bez DPH). Kdybyste si chtěli vypořádat SJM a do budoucna sjednat režim oddělených jmění, pak je odměna notáře závislá na hodnotě majetku, kterého se smlouva týká. Je-li společným majetkem jen auto v hodnotě 300.000 Kč, pak by Vás notářský zápis stál 2.200 Kč + DPH.

   Vymazat

Do komentáře lze vkládat i dotazy k tématu. Rádi odpovíme a podle potřeby příspěvek doplníme.