10. 1. 2013

Kolik zaplatíte u notáře - můžete ušetřit

     Odměna notáře se řídí notářským tarifem. Přesto v některých případech je možno odměnu dohodnout. Můžete ušetřit.
     Vyhláška upravuje odměnu notáře tehdy, pokud notář vyřizuje dědictví a nebo pokud provádí notářské úkony - sepisování notářských zápisů, osvědčování právně významných skutečností a další. U právních úkonů, které nejsou úkony notářskými, je odměna smluvní. 

Služba zdarma


     Ne každý se orientuje v právních pojmech. Pokud Vás zajímá, jak nejlépe vyřešit Váš konkrétní problém a kolik by to stálo u notáře, pak prosím použijte následující volbu POLOŽIT DOTAZ,  kde krátce popište Vaši situaci. Získáte zdarma e-mailem návrh řešení i předběžný odhad ceny za notářské úkony.

 POLOŽIT DOTAZ

     Abychom Vám poskytli alespoň základní informaci, jak se odměna notáře počítá, přiblížíme Vám ty nejběžnější případy:

     Pokud zákon vyžaduje formu notářského zápisu - například u manželské smlouvy - pak vždy musí notář vycházet z notářského tarifu. Určitá vůle je v tom, jak se stanoví tarifní hodnota, což je zpravidla částka uvedená v kupní, darovací, zástavní, manželské či jiné smlouvě. Příslušná vyhláška říká, že nelze-li tarifní hodnotu určit a nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady, pak se odměna notáře stanoví ve výši 3.000,- Kč + DPH. Následující tabulka uvádí odměnu notáře podle notářského tarifu, kdy smlouva byla sepsána notářským zápisem. Ceny jsou bez DPH.


     Z tabulky je vidět, že u darovací smlouvy a rovněž při zúžení nebo rozšíření společného jmění manželů je odměna notáři v poloviční výši. Je-li společně s kupní smlouvou sepsanou notářským zápisem přijata do notářské úschovy kupní cena, pak notářská úschova je hrazena jen jednou destinou částky dle sazebníku notářské úschovy, nejméně však 1.000,- Kč. Obecně však podle nyní platné legislativy platí, že kupní smlouva nebo darovací smlouva nemusejí mít podobu notářského zápisu. Notář Vám může nabídnout sepsání kupní nebo darovací smlouvy osnovou - tedy ne v podobě veřejné listiny (notářského zápisu). V tomto případě je cena za sepis smlouvy stanovena dohodou - cena je významně nižší. Získáváte výhodu v tom, že jste ušetřili finance a máte smlouvu od kvalifikovaného odborníka a se zárukou. Nemusíte sami nic připravovat - notář sám vyhotoví potřebné výpisy z katastru nemovitostí. Nevýhoda spočívá v tom, že nemůžete uplatnit slevu na notářskou úschovu a máte pouze smlouvu - nikoliv stejnopis notářského zápisu (notářský zápis je veřejnou listinou a jako veřejná listina má vyšší právní sílu - soud by vždy vycházel ze skutečností uvedených v notářském zápisu a považoval by je za pravdivé, tíže dokazování by byla na tom, kdo by chtěl pravdivost napadnout).

Poznámka:  Je třeba však upozornit, že Notářská komora České republiky uplatňuje takový výklad k § 3 notářského řádu, že notář může poskytovat právní pomoc jen v souvislosti s notářskou činností a neměl by tedy provádět sepisování listin, pokud tyto listiny nejsou v souvislosti s prováděnými notářskými úkony. Jinými slovy, dle tohoto výkladu by vám měl notář správně kupní nebo darovací smlouvu sepsat notářským zápisem a účtovat tyto úkony podle notářského tarifu. V praxi zjistíte, že notáři k této otázce nezastávají jednotný názor a většinou vyjdou v tomto klientům vstříc.  

     Kromě manželské smlouvy jsou i další případy, kdy je zákonem vyžadována podoba notářského zápisu a notář je vázán notářským tarifem. Za sepsání notářského zápisu o zástavní smlouvě nebo o dohodě se svolením k vykonatelnosti anebo o jednostranném právním úkonu o uznání peněžité pohledávky se svolením k vykonatelnosti lze orientačně použít  2/3 částky uvedené v tabulce ve sloupci "kupní smlouva". Jde-li o osvědčení prohlášení, můžeme vycházet ze 3/4 této částky. I zde platí, že pokud nelze tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady, činí odměna notáře 3.000,- Kč (v případě osvědčení jiných skutkových dějů a stavu věcí 5.000,- Kč).

     Pevně je stanovena odměna notáře za sepsání notářského zápisu o závěti nebo listině o vydědění a činí 1.500,- Kč. Za sepsání plné moci formou notářského zápisu zaplatíte 1.000,- Kč. Za osvědčení o předložení listiny 600,- Kč. K uvedeným cenám bude účtováno DPH - nyní 21%.

     Všehny zde uvedené skutečnosti jsou popsány ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti "o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví", částka 73 Sbírky zákonů, ročník 2001.

4 komentáře:

 1. Byl jsem pozván k soudní komisařce, která byla pověřena okresním soudem k projednání dědictví po zesnulém bratrovi. Bratr byl svobodný, bezdětný, rodiče již také zemřeli, takže jediným dědicem jsem já. Bratr neměl žádný nemovitý ani movitý majetek a na jeho účtu zbylo pouze cca 3000,- Kč a důchod, který přišel až po jeho úmrtí ve výši 12000,-Kč, který budu muset vrátit. Paní notářka požaduje odměnu 1755,- Kč za provedené úkony směřující k projednání dědictví. Prosím o sdělení zda její požadavek na výše uvedenou částku je správný.

  OdpovědětVymazat
 2. Pokud souhrn aktiv pozůstalosti je menší než obvyklé náklady pohřbu, pak je zpravidla dědické řízení notářem zastaveno a majetek nepatrné hodnoty je vydán vypraviteli pohřbu. Odměnu notáři v takovém případě hradí stát.

  OdpovědětVymazat
 3. Dobrý den,chci se prosím zeptat,zda je nutné při podpisu darovací smlouvy z otce na syna a Návrhu na vklad do katastru mít tyto dokumenty úředně nebo notářsky ověřené,což je problematické z důvodu nepohyblivosti dárce.Díky

  OdpovědětVymazat
 4. Na darovací smlouvě musí být podpisy úředně ověřeny. Můžete se obrátit na místně příslušnou matriku. Matrikářky docházejí k ověření podpisu k nepohyblivým pacientům, přičemž se účtuje pouze 30 Kč za podpis.

  OdpovědětVymazat

Do komentáře lze vkládat i dotazy k tématu. Rádi odpovíme a podle potřeby příspěvek doplníme.